Om een grote club zoals ATB Kempen leefbaar te houden en eindeloze discussies te vermijden, kunnen we ons best aan enkele regels houden.
Die regels staan beschreven in het Algemeen reglement waaraan elk lid zich akkoord verklaard heeft.


Algemeen reglement ATB Kempen

1. Statuten
2. Bestuur
3. Lidmaatschap
4. Parcoursreglement
5. Reglement Oefenritten
6. Clubkledij

1. Statuten
De statuten van de club ATB Kempen vzw werden aangepast aan de nieuwe VZW-wetgeving en gepubliceerd in het Staatsblad op 01/03/2022.
2. Bestuur
2.1 De leden van het Bestuur werden opgenomen in de hoger vermelde
statuten van de club.
2.2 Zij worden eveneens gepubliceerd op de website van de Club.
3. Lidmaatschap
3.1 Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3.2 De club ATB Kempen vzw telt 2 soorten leden:
3.2.1 Actieve Leden
3.2.1.1 ATB Kempen heeft 5 soorten Actieve Leden:
1. De recreatieve volwassenen
2. De recreatieve jeugd
3. De volwassene competitierijders (hoofd- en nevenvergunning)
4. De jeugd competitierijders (hoofd- en nevenvergunning)
5. Gastrenners
3.2.1.2 Actieve Leden sluiten aan bij de Club door betaling van het lidgeld. Het bedrag
van het te betalen lidgeld per soort Actieve Leden wordt elk jaar vastgelegd bij het opstellen van de begroting van het daaropvolgende jaar en goedgekeurd op de jaarlijkse Algemene Vergadering van het bestuur. Recreatieve jeugdleden die op regelmatige basis aan promo en demo-wedstrijden willen deelnemen kunnen mits betaling van het lidgeld van de categorie jeugd competitierijders én het gunstig advies van de jeugdtrainers het programma van die laatste categorie volgen. Bijkomende voorwaarde voor deze categorie is het deelnemen aan minimum 4 wedstrijden per seizoen. We noemen die jeugdleden dan funklasse jeugd.
Jeugdrenners die als competitierenner wensen aan te sluiten bij ATB Kempen nemen per seizoen minstens deel aan 6 officiële competitiewedstrijden ingericht onder auspiciën van Cycling Vlaanderen, Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles, Belgian Cycling of het UCI. Zij verklaren zich akkoord met deze voorwaarde in het contract tussen club en renner.
Competitierijders die bij ATB Kempen een nevenvergunning nemen betalen het lidgeld van de competitierijders gezien ze verder daar ook alle voordelen van genieten.

Jeugdleden van clusterclub Team Kempen die bij onze club een nevenvergunning nemen zijn vrijgesteld van het betalen van lidgeld. Zij betalen enkel de kosten van de uitrusting van onze club (trui en broek) die zij nodig hebben om onder de nevenvergunning in competitie uit te komen. Dit voordeel verkrijgen ook onze renners die een nevenvergunning bij die clusterclub nemen.
3.2.1.3 Elk lid van ATB Kempen moet aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen. Zij kiezen tijdens hun inschrijving bij Cycling Vlaanderen voor ATB Kempen als club. Een uitzondering daarop zijn de leden die reeds aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen via een andere club. In voorkomend geval dienen deze laatsten de club van aansluiting bij Cycling Vlaanderen te vermelden op het inschrijvingsformulier. Dit geldt zowel voor de recreatieve als voor de competitierijders.
De aansluiting bij Cycling Vlaanderen houdt in dat elk lid van ATB Kempen 24/7 verzekerd is via deze wielerbond, niet alleen bij het beoefenen van de wielersport maar ook tijdens andere gezondheidssporten zoals lopen, zwemmen, fitness, etc.. Meer info ivm deze verzekering en de andere voordelen op de website van Cycling Vlaanderen.
3.2.1.4 Actieve Leden schrijven in bij één van de categorieën vermeld op het
inschrijvingsformulier: A-B-D-E of J (Jeugd Recreatief), met uitzondering van
Competitierenners uit de jeugdcategorieën. Zij schrijven in via hun licentieaanvraag
en de Overeenkomst tussen renner en club.
Actieve Leden mogen deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd voor hun categorie.
Zo mogen Actieve Leden onder andere deelnemen aan de oefenritten op donderdag
volgens de regels opgenomen in het Reglement Oefenritten, 4-urenwedstrijd,
eindhappening, lichtjestocht, jeugdtrainingen en strijderskesdagen (categorie J), enz…
3.2.1.5 Gastrenners zijn jeugdrenners die een opleidingstraject van minstens 4 jaar bij ATB Kempen gevolgd hebben, waarna ze
de club verlaten hebben voor een andere club. Om de banden met onze club (en hun vrienden bij de club) niet abrupt te verbreken en hun ervaring in de club te houden en door te geven aan de jongere categorieën (voorbeeldfunctie), kunnen zij mits betaling van het lidgeld Jeugd Competitierenners deelnemen aan een beperkt aanbod trainingsactiviteiten van hun leeftijdscategorie bij de jeugd Competitierenners. Het aanbod trainingsactiviteiten wordt in onderling overleg besproken tussen de renner en de trainers.
3.2.2 Niet-actieve Leden
Niet-actieve leden sluiten aan via de gezinsaansluiting van Cycling Vlaanderen. Zij kunnen slechts aangesloten worden via een Actief Lid woonachtig op hetzelfde adres. Deze gezinsleden genieten op deze manier mee van de verzekering en de andere voordelen verbonden aan de aansluiting bij Cycling Vlaanderen.
Zij mogen deelnemen aan de activiteiten waarvoor de gezinsleden van de Actieve Leden worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld Lichtjestocht, 4-urenwedstrijd, eindhappening, enz. …
Indien de kalender het toelaat kunnen er door de Club laagdrempelige activiteiten
georganiseerd worden met het doel deze Niet-Actieve Leden aan te zetten tot het actief beoefenen van de mountainbikesport in clubverband.
3.3 Gedragscode: door de aansluiting bij ATB Kempen verklaart ieder lid kennis te hebben
genomen van de gedragscode van de Club en deze na te zullen leven.
4. Parcoursreglement
Om de conditie van het parcours te vrijwaren en het gebruik ervan veilig te laten verlopen,
werden volgende regels opgesteld:
4.1 Het parcours is ENKEL toegankelijk voor mountainbike fietsen met een min. banddikte
van 1.9 inch.
4.2 Elke gebruiker van de omloop is verplicht een goedgekeurde valhelm te dragen, ook
tijdens de trainingen.
4.3 Op het parcours geldt een onvoorwaardelijk éénrichtingsverkeer
4.4 Er kan NIET vrij getraind worden tijdens de door ATB Kempen geplande activiteiten
4.5 Rijders zijn verplicht langzaam een nodige verkenningsronde uit te voeren om zich van de actuele toestand te vergewissen en de hindernissen voldoende te kunnen inschatten. Zij zijn er steeds aan gehouden om hun rijstijl en snelheid aan te passen aan andere gebruikers van de omloop.
4.6 Elke gebruiker wordt verondersteld in goede gezondheid te verkeren.
4.7 Laat géén afval rondslingeren en blijf op de aangelegde paden.
4.8 Het is verboden om zonder overleg met ATB Kempen wijzigingen aan het parcours aan te brengen, of activiteiten te organiseren.
5. Reglement Oefenritten
Om deze ritten goed maar vooral veilig te laten verlopen, werden enkele regels neer geschreven in het afzonderlijk Reglement Oefenritten. Dit reglement staat eveneens gepubliceerd op de website van ATB Kempen.
6. Clubkledij
De Club voorziet in de mogelijkheid om “clubkledij” aan te kopen.
Alle clubleden, met uitzondering van de competitierijders met een vergunning via ATB Kempen vzw, zijn vrij om die clubkledij aan te kopen.
De wedstrijdrenners nemen uitsluitend deel aan wedstrijden voor de club en met de uitrusting (kledij) zoals voorzien door de club. Elke wedstrijdrenner krijgt daarom van de club jaarlijks een basispakket ter beschikking om deel te nemen aan wedstrijden. 
Het basispakket bestaat uit : 
- 1 korte koersbroek EN 1 koerstrui korte mouw OF
- 1 aeropak
Indien een renner een nevenvergunning neemt bij een andere club, kan hij enkel in de discipline waarvoor hij een nevenvergunning genomen heeft, deelnemen aan wedstrijden in de uitrusting voorzien door die andere club.
De wedstrijdrenner zal onder alle (weers-)omstandigheden trainen in de clubkledij van het huidige jaar. De nodige extra kledijstukken (lange broek, ritsbroek, trui of vest met lange mouwen, …) kunnen daarvoor aangekocht worden op de bestelmomenten georganiseerd door de club. Enkel bij noodzaak (en op meerdaagse stages) kan tijdelijk getraind worden in neutrale kledij.